• BIST 1.112
  • Altın 474,037
  • Dolar 7,5495
  • Euro 8,9548
  • Malatya : 13 °C
  • Ankara : 15 °C
  • İzmir : 19 °C
  • İstanbul : 18 °C
  • Elazığ : 13 °C
  • Adıyaman : 19 °C
  • Trabzon : 20 °C

Beton Kilitli Parke Taşı ile Beton Bordür

21.05.2007 07:18
Beton Kilitli Parke Taşı ile Beton Bordür
Beton Kilitli Parke Taşı ile Beton Bordür Taşı Satın Alınacaktır.

İdarenin Adı :Mardin İli Yeşilli Belediye Başkanlığı
İşin Adı : 666000 Ad.(18500 M2) 8 Cm'lik Prefabrik Beton Kilitli Parke Taşı ile 15200 Ad.(7600 Mt.) 0,50 Mt'lik Beton Bordür Taşı
İhale Kayıt No : 2007/57556
Türü - Usulü : Mal alımı - Açık ihale usulü


1. İdarenin
a ) Adresi : GÜL MAHALLESİ CUMHURİYET MEYDANI NO:21 YEŞİLLİ/MARDİN
b ) Telefon - Faks Numarası : 482 5911981 - 482 5911006
c)Elektronik Posta Adresi (varsa) : yesilli@yesilli.bel.tr
2. İhale Konusu malın
a ) Niteliği, Türü ve Miktarı :
666000 Ad. (18500 M2) Prefabrik Beton Kilitli Parke Taşı ile 15200 Ad.(7600 Mt.) 0,50 Mt'lik Beton Bordür Taşı Alımı.
b ) Teslim Yeri(leri) : Yeşilli Belediyesi Garajı
c ) Teslim Tarihi : Sözleşmenin İmzalanmasından Sonra 15 Gün İçinde
3. İhalenin
a ) Yapılacağı Yer :
Yeşilli Belediye Başkanlık Odası
b ) Tarihi - Saati : 08.06.2007 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.2.3. İhale konusu iş ile mesleki faaliyetin sürdürülmesi için ilgili mevzuatı uyarınca gerekli belge/bilgi:
4.1.2.3. İhale konusu mala ilişkin mevzuatı gereği öngörülen mecburi standart/belge/bilgi:

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.7. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
4.1.9. Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname,

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.3.1. Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler
-1 ADET FOKLİFT (YÜKLEME) MAKİNESİ KENDİ MALI VEYA NOTERDEN TAAHHÜT BELGESİ
- 1 ADET KAPMA (BOŞALTMA) MAKİNESİ KENDİ MALI VEYA NOTERDEN TAAHHÜT BELGESİ
- PARKE TAŞI İMALAT MAKİNESİ KENDİ MALI VEYA NOTERDEN TAAHHÜT BELGESİ

4.3.2. Kalite kontrolden sorumlu olan ilgili teknik personel veya teknik kuruluşlara ilişkin belgeler
- TSE İMALATA YETERLİLİK BELGESİ
- TSE UYGUNLUK BELGESİ

4.3.3. Uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar
- CE AT UYGUNLUK BEYANI BELGESİ (98/106/EEC) YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ
- ISO 9001:2000 İLE ISO 14001:2004 BELGELERİ
Bu belge ve sertifikaların, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı Yeşilli Belediye Başkanlığı Fen İşleri Birimi adresinde görülebilir ve 250 YTL / Milyon TL karşılığı Hesap İşleri Müdürlüğünden adresinden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler 08.06.2007 tarihi, saat 14:00 'a kadar Yeşilli Belediye Başkanlık Odası adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem/kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.
12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2004 Malatya Güncel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0850 532 69 51 İhlas haber Ajansı Bahis Siteleri | Royexmarkets | Betwinner | Haber Yazılımı: CM Bilişim